top of page

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

της εταιρείας

ARMET MOBILITY E.E.

 

1.Ορισμοί:

1.1 Σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 1. Προϊόντα AC: Συσκευές φόρτισης AC (εναλλακτικό ρεύμα).

 2. Εξουσιοδοτημένος Εγκαταστάτης: φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τις νομικά απαιτούμενες πιστοποιήσεις ή/και εξουσιοδοτήσεις για την εκτέλεση της εγκατάστασης ηλεκτρικών κατασκευών στον τόπο όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του προϊόντος ή των Προϊόντων και προσλαμβάνεται απευθείας από την Armet Mobility για την εκτέλεση αυτής της εγκατάστασης.

 3. Εργάσιμες ημέρες: ημέρα εκτός από Σάββατο ή Κυριακή ή αργία στην Ελλάδα.

 4. Ανάθεση: διαμόρφωση και ρύθμιση των Προϊόντων μετά την εγκατάστασή τους που επιτρέπει τη σωστή και κανονική λειτουργία τους.

 5. Εμπορική προσφορά: έγγραφο που αναφέρει τις τεχνικές, οικονομικές και υλικοτεχνικές λεπτομέρειες της προσφοράς που παρέχει η Armet Mobility στον Πελάτη και το οποίο θεωρείται Σύμβαση ή μέρος της σύμβασης μεταξύ της Armet Mobility και του Πελάτη. Ειδικότερα, η Εμπορική Προσφορά περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, τα στοιχεία χρέωσης, την περιγραφή των προσφερόμενων Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών, τον αριθμό των μονάδων και την τελική τιμή.

 6. Εμπιστευτικές πληροφορίες: πληροφορίες (I) που αποκαλύπτονται από το άλλο μέρος ως συνέπεια ή μέσω της συμβατικής του σχέσης δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ή προηγούμενων προφορικών ή γραπτών συμβατικών συμφωνιών· (II) που δεν είναι γενικά γνωστές σε άλλον εκτός του συμβαλλόμενου μέρους που τις αποκαλύπτει· και (III) που αφορούν ή σχετίζονται με τις πραγματικές ή προβλεπόμενες εργασίες του μέρους που τις αποκαλύπτει ή που ελήφθησαν νομίμως από τρίτο μέρος. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες προορίζονται να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, όλα τα εμπορικά μυστικά, ανακαλύψεις, ιδέες, έννοιες, μεθόδους, διαδικασίες, σχέδια, προδιαγραφές, τεχνικές, μοντέλα, δεδομένα, τεκμηρίωση, διαδικασίες, τεχνικές πωλήσεων και μάρκετινγκ και υλικά, σχέδια μάρκετινγκ και ανάπτυξης, λίστες και δεδομένα πελατών και προμηθευτών, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ή παρέχονται από πραγματικούς ή δυνητικούς πελάτες, ιδιοκτήτες ή προμηθευτές του μέρους που τις αποκαλύπτει, τιμοκαταλόγους, πολιτικές τιμολόγησης, επιχειρηματικές στρατηγικές και οικονομικές πληροφορίες.

 7. Σύμβαση: η γραπτή σύμβαση που διέπει τη σχέση μεταξύ της Armet Mobility και του Πελάτη στην οποία ισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, εάν δεν αναφέρεται ρητά διαφορετικά. Σε περίπτωση απουσίας της, η συμφωνία που σχηματίζεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Εμπορική Προσφορά θα θεωρείται ως Σύμβαση μεταξύ των μερών.

 8. Πελάτης: το πρόσωπο ή η εταιρεία που αγοράζει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Armet Mobility όπως υποδεικνύεται στην Εμπορική Προσφορά.

 9. Προϊόντα DC: Γρήγορες και εξαιρετικά γρήγορες συσκευές φόρτισης DC (συνεχούς ρεύματος).

 10. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις: Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης για τις συναλλαγές από επιχείρηση σε επιχείρηση ή από επιχείρηση σε άτομο.

 11. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα σε εφευρέσεις, πνευματικά δικαιώματα και γειτονικά και συγγενικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, επωνυμίες και ονόματα τομέα, δικαιώματα αγοραπωλησίας και εμπορικής ενδυμασίας, υπεραξία και δικαίωμα μήνυσης για παραχώρηση ή αθέμιτος ανταγωνισμός, δικαιώματα σε σχέδια, δικαιώματα σε λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικαιώματα βάσης δεδομένων, δικαιώματα χρήσης και προστασία του απορρήτου, εμπιστευτικών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας και των εμπορικών μυστικών) και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση είτε είναι καταχωρισμένα είτε μη καταχωρημένων και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και χορήγησης, ανανεώσεων ή επεκτάσεων και δικαιωμάτων προτεραιότητας από αυτά τα δικαιώματα και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασίας που υφίστανται ή θα υφίστανται τώρα ή στο μέλλον σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου.

 12. Κατασκευαστής: Αρχικός Κατασκευαστής του Υλικού ή/και του Λογισμικού που παρέχει ο Προμηθευτής στον Πελάτη ως μέρος της Εμπορικής Προσφοράς.

 13. Παραγγελία: παραγγελία που δίδεται από τον Πελάτη σύμφωνα με την ρήτρα 4.

 14. Μέρος: Προμηθευτής ή Πελάτης, μεμονωμένα και ανάλογα με την περίπτωση.

 15. Τα Μέρη: Η εταιρεία Armet Mobility και ο Πελάτης.

 16. Προϊόν (-τα): Όλα τα προϊόντα AC και/ή DC ή/και το λογισμικό που προσφέρονται από την Armet Mobility στο πλαίσιο της Εμπορικής Προσφοράς.

 17. Προμηθευτής- Armet Mobility

 18. Υπηρεσία (-ες): Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Armet Mobility στο πλαίσιο της Εμπορικής Προσφοράς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (I) την εγκατάσταση των Προϊόντων ή/και (II) τη θέση τους σε λειτουργία. Υπηρεσίες όπως η διορθωτική ή/και προληπτική συντήρηση εξαιρούνται από την παρούσα Συμφωνία και, εάν ζητηθεί από τον Πελάτη, θα ρυθμίζονται μέσω χωριστής συμφωνίας.

 19. Λογισμικό(-ά): Όλες οι λύσεις λογισμικού που σχετίζονται ενδεικτικά με τις λειτουργίες προϊόντων ή/και υπηρεσιών AC ή/και DC που προσφέρονται από την Armet Mobility στο πλαίσιο της Εμπορικής Προσφοράς.

 20. Περίοδος εγγύησης: περίοδος 24 (είκοσι τεσσάρων) μηνών ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ξεκινώντας από την ημερομηνία παράδοσης ή πώλησης ή εγκατάστασης των Αγαθών στον Αγοραστή/τελικό πελάτη.

 

2. Πεδίο εφαρμογής:

2.1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Εμπορική Προσφορά αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ των Μερών αναφορικά με την προμήθεια Προϊόντων και την παροχή Υπηρεσιών που εκτελούνται από τον Προμηθευτή υπέρ του Πελάτη.

2.2. Εάν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 παραπάνω δεν είναι συνεπή, η σειρά προτεραιότητας θα είναι η εξής: (I) η Εμπορική Προσφορά (II) η Σύμβαση που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μερών και (III) οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

2.3. Οποιαδήποτε τροποποίηση, αποκλεισμός, παραλλαγή ή εξαίρεση στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που ζητείται από τον Πελάτη σε σχέση με μία ή περισσότερες Παραγγελίες, (I) θα είναι έγκυρη μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως από τον Πελάτη και έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από την Προμηθευτή και (ΙΙ) θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη Παραγγελία για την οποία είχε προταθεί από τον Πελάτη και έγινε δεόντως αποδεκτή από τον Προμηθευτή, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες Παραγγελίες ή συμβάσεις, παλαιότερες ή μελλοντικές, που έχουν υπογραφεί μεταξύ των μερών.

2.4. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα υπερισχύουν έναντι οποιονδήποτε άλλων γενικών όρων του Πελάτη.

 

3. Προϊόντα και υπηρεσίες:

3.1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, ο Προμηθευτής θα παραδώσει τα Προϊόντα ή/και θα παρέχει τις Υπηρεσίες στον Πελάτη όπως περιγράφεται στην Εμπορική Προσφορά.

3.2. Οποιαδήποτε περιγραφή ή πληροφορία που σχετίζεται με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες, ακόμη και αν περιλαμβάνεται σε ιστότοπους, φυλλάδια, καταλόγους, τιμοκαταλόγους ή άλλα έγγραφα του Προμηθευτή, είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή μόνο εάν έχει αναφερθεί ρητά στη Σύμβαση.

4. Διαδικασία πρόσληψης αγορών:

4.1. Για να ζητήσει την αγορά οποιουδήποτε από τα Προϊόντα, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Προμηθευτή μέσω (ηλεκτρονικού) ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@armetmobility.gr ή τηλεφώνου για να υποβάλει την αντίστοιχη Παραγγελία από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. (GMT +2).

4.2. Κάθε Παραγγελία θα πρέπει να προσδιορίζει, τουλάχιστον:

 1. Αναφορά προϊόντος και αριθμό μονάδων

 2. Αναμενόμενη ημερομηνία και τοποθεσία παράδοσης

 3. Τιμή

 4. Άλλες οδηγίες ή απαιτήσεις που σχετίζονται με την Παραγγελία

 

4.3. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί εγγράφως τον Πελάτη για την αποδοχή της Παραγγελίας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας, αποκλείοντας κάθε σιωπηρή αποδοχή.

4.4. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων, ο Προμηθευτής θα είναι ελεύθερος να τα παραδώσει ταυτόχρονα ή σε πολλές διαδοχικές παραδόσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη για αυτήν την περίσταση, αναφέροντας την ημερομηνία παράδοσης καθενός από τα προϊόντα.

4.5. Μόλις ο Προμηθευτής ειδοποιήσει τον Πελάτη για την αποδοχή της παραγγελίας, ο Πελάτης δεν θα μπορεί να αλλάξει την Παραγγελία, εκτός εάν αυτό γίνει ρητά αποδεκτό από τον Προμηθευτή εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει να υποβάλει νέα Παραγγελία που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Προμηθευτή και η προηγούμενη θα θεωρείται άνευ ισχύος. Σε καμία περίπτωση, ο Προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για τη μη αποδοχή αλλαγών στις Παραγγελίες μετά την αποδοχή της παραγγελίας.

4.6. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεoύται να δεχθεί καμία παραγγελία ή να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε παράδοση των Προϊόντων σε περίπτωση που υπήρχαν τιμολόγια των οποίων η πληρωμή εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας ή κατά την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων, και ο οποίος απαλλάσσεται ρητά από οποιονδήποτε τύπο ευθύνης που απορρέει από αυτή την περίσταση.

 

5. Τιμή:

5.1. Ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώσει τις τιμές που καθορίζονται στην Εμπορική Προσφορά.

5.2. Οι τιμές είναι αυτές που απεικονίζονται στην Εμπορική Προσφορά και αναγράφονται με ή χωρίς ΦΠΑ ανάλογα με το αν ο Πελάτης είναι επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο. Ο πελάτης συμφωνεί να πληρώσει τυχόν φόρους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που οφείλονται αναφορικά με τις Υπηρεσίες ή/και Προϊόντα που οφείλονται αλλά δεν αναφέρονται στην Εμπορική Προσφορά.

6. Όροι τιμολόγησης και πληρωμής:

6.1. Οι όροι πληρωμής καθορίζονται στη γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών με βάση την εκτίμηση του Προμηθευτή για τον οικονομικό κίνδυνο του Πελάτη.

6.2. Ο Προμηθευτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να αναστείλει τη Σύμβαση εάν δεν λάβει πληρωμή ακόμη και ενός τιμολογίου σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους πληρωμής στην Εμπορική Προσφορά.

6.3. Εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη στη γραπτή Σύμβαση, η προκαταβολή (NET0) θα θεωρείται ως γενικός εφαρμοζόμενος όρος αναφορικά με την πληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η παραγγελία δεν θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί έως ότου παραληφθεί η πλήρης πληρωμή (εξόφληση) από τον Προμηθευτή.

 

7. Παράδοση προϊόντων:

7.1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στην Εμπορική Προσφορά ή σε οποιαδήποτε άλλη γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών, η Παράδοση των Προϊόντων θα πραγματοποιείται από την εταιρεία Incoterm EXW στην Αποθήκη Προμηθευτών στην Αθήνα.

7.2. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι όπως προβλέπεται στην Εμπορική Προσφορά. Ο Πελάτης αποδέχεται ρητά ότι οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης που γνωστοποιούνται από τον Προμηθευτή δεν είναι ακριβείς και είναι κατά προσέγγιση, καθώς μπορεί να εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως ο όγκος της παραγγελίας, οι καθυστερήσεις κατασκευής και τυχόν καθυστερήσεις που προκαλούνται από τρίτους.

7.3. Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Προϊόντων που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε οποιαδήποτε παράλειψη του Πελάτη να παράσχει έγκαιρα οποιεσδήποτε απαιτούμενες πληροφορίες.

7.4. Κατά την παραλαβή των Προϊόντων, ο Πελάτης θα επαληθεύσει ότι έχει λάβει την ποσότητα των Προϊόντων που έχει συμφωνηθεί σε καλή κατάσταση. Εάν δεν ληφθεί καμία επικοινωνία εγγράφως εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων, νοείται ότι τα Προϊόντα έχουν παραληφθεί πλήρως και σε καλή κατάσταση.

 

8. Προϋποθέσεις υπηρεσίας εγκατάστασης:

8.1. Όλα τα πακέτα εγκατάστασης που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στο πλαίσιο της Εμπορικής Προσφοράς βασίζονται σε εγκατάσταση που πραγματοποιείται υπό κανονικές και συνήθεις συνθήκες και περιλαμβάνουν αποκλειστικά τις εργασίες που περιλαμβάνονται ειδικά στην Εμπορική Προσφορά ή όπως έχουν συμφωνηθεί ειδικά γραπτώς από τα μέρη.

8.2. Δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία ανακαίνισης. Σε περίπτωση που αυτές είναι απαραίτητες, θα υπολογιστούν χωριστά κατόπιν αιτήματος του Πελάτη.

8.3. Η σωστή εγκατάσταση απαιτεί τις κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

8.4. Η παρούσα Σύμβαση βασίζεται στις συνθήκες που δηλώνει ο Πελάτης σχετικά με την εγκατάσταση που πρόκειται να γίνει, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την αποδοχή της Σύμβασης από τον Προμηθευτή και για την εγκυρότητά της. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εγκατάσταση και τον ίδιο είναι αληθείς και αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Προμηθευτή για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες της εγκατάστασης και τον ίδιο.

8.5. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ρητά τον Προμηθευτή ή/και τον Εξουσιοδοτημένο Εγκαταστάτη του να έχει πρόσβαση στα μέρη όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και βρίσκονται τα Προϊόντα. Η εν λόγω τοποθεσία πρέπει να είναι προσβάσιμη και κατάλληλη για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος. Εάν ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση παροχής φυσικής πρόσβασης που συμφωνείται στην παρούσα Σύμβαση, θα δώσει το δικαίωμα στον Προμηθευτή να παραδώσει τα Προϊόντα που αγόρασε ο Πελάτης χωρίς καμία υποχρέωση να τα εγκαταστήσει και να μην μειώσει την τιμή της σύμβασης ή να πληρώσει πρόστιμο ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

8.6. Εκτός αν απαιτηθεί από τον Πελάτη και υπολογιστεί χωριστά, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών ή/και εξουσιοδοτήσεων για την εγκατάσταση των Προϊόντων, εάν απαιτούνται τέτοιες άδειες ή/και εξουσιοδοτήσεις (αυτό περιλαμβάνει χωρίς περιορισμούς εξουσιοδοτήσεις για νέα τροφοδοσία ρεύματος εάν είναι απαραίτητο ). Ομοίως, ο Προμηθευτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο Προϊόν ή/και στην εγκατάσταση του Πελάτη ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διοικητικών κυρώσεων, εάν η τοποθεσία όπου ο Πελάτης σκοπεύει να εγκαταστήσει το Προϊόν(τα) δεν είναι κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό ή ο Πελάτης δεν έχει λάβει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ή/και άδειες, εάν αυτές είναι απαραίτητες.

8.8. Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στον τόπο όπου και τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει ότι θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση (ο «Τόπος Εγκατάστασης») την ημέρα που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση (η «Ημέρα Εγκατάστασης»). Εάν τα Προϊόντα δεν βρίσκονται στο Τόπο Εγκατάστασης την Ημέρα Εγκατάστασης λόγω αιτιών που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Προμηθευτή, ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα σχετικά έξοδα (όπως, ενδεικτικά, μεταφορά των Προϊόντων στον Τόπο Εγκατάστασης) ή μπορεί να το απαιτήσει να υπολογιστεί χωριστά.

8.9. Ενώ τα Προϊόντα απεγκαθίστανται στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, ο Πελάτης θα τα φροντίζει με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ακατάλληλη αποθήκευση των Προϊόντων.

9. Συντήρηση και υπηρεσία CPO:

9.1. Οι όροι που ισχύουν για τη Συντήρηση και την Υπηρεσία CPO (εφόσον συνάπτονται από τον Πελάτη) θα συμφωνηθούν μεταξύ των Μερών δυνάμει ειδικής συμφωνίας.

10. Όροι θέσης σε λειτουργία:

10.1. Μόνο εάν περιλαμβάνεται συγκεκριμένα στην Εμπορική Προσφορά, ο Προμηθευτής θα εκτελέσει τη θέση σε λειτουργία των Προϊόντων που νοείται ως η εκτέλεση όλων των απαραίτητων τεχνικών και υλικών διαδικασιών για να διασφαλίσει ότι το Προϊόν μπορεί να λειτουργεί κανονικά όσον αφορά την αναμενόμενη χρήση του.

10.2. Μόνο για Προϊόντα DC και εάν η εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί από τον Προμηθευτή, ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Ο Πελάτης ενημερώνει τον Προμηθευτή για την αναμενόμενη ημερομηνία εγκατάστασης καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις ή περιστατικά που έχουν συμβεί σε σχέση με αυτήν και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την υπηρεσία Θέσης σε λειτουργία. Ομοίως, ο Πελάτης ενημερώνει επίσης τον Προμηθευτή για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία θέσης σε λειτουργία.

 2. Ο Πελάτης θα αποστείλει στον Προμηθευτή το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I (το «Έντυπο ανάθεσης») μαζί με το αίτημα Υπηρεσιών Θέσης σε λειτουργία. Το Έντυπο ανάθεσης μπορεί να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό από τον Προμηθευτή και ο Πελάτης αποδέχεται ότι το νέο θα γίνει μέρος της παρούσας Σύμβασης, εάν έχει γνωστοποιηθεί στον Πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εκ των προτέρων.

 3. Εάν η εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης θα παραδώσει στον Προμηθευτή τα αντίστοιχα αποδεικτικά και έγγραφα σχετικά με τη νομιμοποίηση της εγκατάστασης. Ομοίως, ο Προμηθευτής θα είναι σε θέση να επαληθεύσει ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς πριν από τη θέση σε λειτουργία.

 4. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από τους όρους που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο Προμηθευτής να μην εκτελεί την υπηρεσία θέσης σε λειτουργία.

10.3. Όταν η θέση σε λειτουργία των Προϊόντων δεν έχει πραγματοποιηθεί από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης θα αποστείλει στον Προμηθευτή, αφού ολοκληρωθεί η θέση σε λειτουργία, μια έκθεση θέσης σε λειτουργία όπως ζητήθηκε από τον Κατασκευαστή δεόντως συμπληρωμένη, προκειμένου να επιτρέψει στον Προμηθευτή να ελέγξει ότι η θέση σε λειτουργία έχει εκτελεστεί σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή (η «Έκθεση θέσης σε λειτουργία»). Ο Προμηθευτής θα αναλύσει την Έκθεση Θέσης σε λειτουργία και θα κοινοποιήσει στον Κατασκευαστή για να παράσχει στον Πελάτη επίσημη έγκριση ή απόρριψη περίπου εντός των επόμενων δεκαπέντε (15) εργάσιμων φυσικών ημερών από την παραλαβή («Έγκριση θέσης σε λειτουργία»). Ο Κατασκευαστής είναι ο μόνος υπεύθυνος και εξουσιοδοτημένος να κάνει την τελική έγκριση ή απόρριψη της Έκθεσης Θέσης σε λειτουργία. Ο Προμηθευτής θα παρέχει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, την απαραίτητη υποστήριξη στον Πελάτη, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης. Η Εγγύηση των Προϊόντων DC δεν θα ενεργοποιηθεί έως ότου ο Κατασκευαστής εγκρίνει την Έκθεση θέσης σε λειτουργία.

11. ΕΓΓΥΗΣΗ:

11.1. Η εγγύηση αναφέρεται στην αντικατάσταση ή επισκευή του κατεστραμμένου εξαρτήματος ή υποσυγκροτήματος σε αυτήν την περίοδο εγγύησης. Για να επωφεληθεί από την εγγύηση, ο Πελάτης θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Προμηθευτή, εντός 48 (σαράντα οκτώ) ωρών από τη διαπίστωση της βλάβης σχετικά με το ελάττωμα που βρέθηκε και δεν θα προβεί σε καμία μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στο κατεστραμμένο προϊόν.

11.2. Για να πληροί τις προϋποθέσεις για εγγύηση, ο Πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες:

 1. Πριν από την εγκατάσταση / τοποθέτηση / χρήση να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

 2. Το προϊόν θα εγκατασταθεί μόνο από ειδικευμένους εγκαταστάτες όπως περιγράφεται στο άρθρο 18.2.

 3. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ο Πελάτης θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

 4. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ο Πελάτης δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια για την επισκευή της συσκευής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον Προμηθευτή!

 5. Σε περίπτωση αιτημάτων επισκευής εγγύησης προσκομίζεται το αρχικό τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

 6. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται στα αξεσουάρ που είναι ενσωματωμένα στο προϊόν.

 7. Ζημιά οποιουδήποτε είδους που δεν γνωστοποιήθηκε στον Προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 7.4.

11.3. Η εγγύηση των Προϊόντων δεν περιλαμβάνει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, ατυχήματα, έργα τρίτων, αδυναμία συμμόρφωσης με τις σωστές συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος, εργασίες συντήρησης που εκτελούνται ακατάλληλα ή ακατάλληλη χρήση αντικειμένων ή αναλωσίμων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται γραπτώς από τον Προμηθευτή ή από τον κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισμού. Εάν εντός της περιόδου εγγύησης συναρμολογηθούν εξαρτήματα ή υποσυστήματα στη σύνθεση του εξοπλισμού, όταν τοποθετηθούν τα ανταλλακτικά, τα είδη ή τα υποσυστήματα που αντικαταστάθηκαν περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Προμηθευτή.

11.4. Τα ελαττωματικά προϊόντα θα επισκευαστούν/αντικατασταθούν σύμφωνα με την πολιτική του Κατασκευαστή και μόνο εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που εκδίδεται από τον κατασκευαστή των προϊόντων (έντυπο ή ψηφιακό). Ο Προμηθευτής θα ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του Πελάτη και του Κατασκευαστή, αλλά τελικά η απόφαση για την αποδοχή της εγγύησης θα είναι αποκλειστική ευθύνη και εξουσία του κατασκευαστή. Επομένως, ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εγγύησης.

11.5. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα Προϊόντα συμμορφώνονται με όλες τις νομικές απαιτήσεις και τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν επί του παρόντος στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης μεταξύ των μερών, ιδιαίτερα δε με τους νόμους και κανονισμούς για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που σε ισχύ. Σε περίπτωση τροποποίησης τέτοιων νομικών απαιτήσεων και επίσημης ειδοποίησης από τον Κατασκευαστή, ο Προμηθευτής ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη σχετικά και προτείνει να κάνει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στα Προϊόντα ώστε να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος και τα έξοδα αυτής της συμμόρφωσης θα διευθετηθούν με διαπραγμάτευση μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή. Ο Προμηθευτής θα παρέχει, εάν ζητηθεί, για κάθε Προϊόν που πωλείται στον Πελάτη πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης για συμμόρφωση με τις Οδηγίες της ΕΕ και τους σχετικούς κανονισμούς, παρέχοντας επίσης τις αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών. Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να ενημερώνει την προαναφερόμενη τεκμηρίωση μετά από αντίστοιχες αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ.

 

12. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1. Η Σύμβαση θα ξεκινήσει την ημερομηνία υπογραφής της Εμπορικής Προσφοράς από τον Πελάτη ή την ημερομηνία υπογραφής της γραπτής Σύμβασης μεταξύ δύο μερών.

12.2. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τερματίσει την παρούσα σύμβαση αμέσως με γραπτή ειδοποίηση στο άλλο εάν (Ι) το άλλο την παραβεί ουσιωδώς και δεν επανορθώσει την παραβίαση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών, ή (II) η εκτέλεσή του ενδέχεται να παραβιάζει νομική ή κανονιστική απαίτηση.

12.3. Επιπλέον, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση 3 (τριών) μηνών. Ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώσει τον Προμηθευτή για όλες τις Υπηρεσίες που εκτελούνται από τον Προμηθευτή και τα Προϊόντα που παρήγγειλε ο Πελάτης μέχρι την ημερομηνία τερματισμού.

12.4. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οποιαδήποτε ακύρωση της Σύμβασης από τον Πελάτη λιγότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών, δίνει το δικαίωμα στον Προμηθευτή να αξιώσει τις άμεσες ζημίες που προκλήθηκαν. Σε περίπτωση που τα Προϊόντα παράγονται ήδη από τον κατασκευαστή και υπάρχει γραπτή δήλωση, ο Προμηθευτής θα δικαιούται σε κάθε περίπτωση να διεκδικήσει την τιμή των Προϊόντων που έχουν ήδη παραχθεί, μετά την παράδοσή τους στον Πελάτη.

 

13. Τεχνική υποστήριξη:

13.1. Ο Προμηθευτής θα παρέχει στον Πελάτη τεχνική υποστήριξη όπως προβλέπεται στην Εμπορική Προσφορά.

 

14. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς:

14.1. Ο Πελάτης δηλώνει, εγγυάται και, όπου χρειάζεται, δεσμεύεται να συμμορφώνεται και να τηρεί όλες τις νομικές προβλέψεις που ισχύουν ανά πάσα στιγμή στην επικράτειά του σχετικά με την απόκτηση, εγκατάσταση και, κατά περίπτωση, μεταπώληση των Προϊόντων, αφήνοντας τον Προμηθευτή ακίνδυνο από οποιαδήποτε παράβαση τέτοιων υποχρεώσεων και ανάληψη οποιασδήποτε πληρωμής, προστίμου, κύρωσης ή ποινής που μπορεί να επιβληθεί στον Προμηθευτή που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από παραβίαση της παρούσας Ενότητας από τον Πελάτη.

14.2. Ομοίως, ο Πελάτης δεσμεύεται να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα 15.1 από τους υπεργολάβους ή τους ανα-προμηθευτές του, εάν υπάρχουν, αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε ευθύνη για αυτά τα θέματα και αφήνοντας τον Προμηθευτή αβλαβή από οποιαδήποτε παράβαση τέτοιων υποχρεώσεων.

 

15. Υπηρεσία εγκατάστασης:

15.1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η Υπηρεσία εγκατάστασης θα παρέχεται μόνο εάν αναφέρεται συγκεκριμένα στην Εμπορική Προσφορά.

15.2. Τα μέρη δεσμεύονται ότι όλες οι διαδικασίες εγκατάστασης θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης, που σημαίνει ότι ο εγκαταστάτης συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περιοχή κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης, καθώς και με τα πρότυπα ποιότητας για τους εγκαταστάτες στη βιομηχανία.

 

16. Ευθύνη:

16.1. Ο Προμηθευτής ευθύνεται αποκλειστικά έναντι του Πελάτη. Οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων αποκλείεται ρητά. Ο Προμηθευτής δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη που δεν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ιδίως σε σχέση με την ποσότητα ή την ποιότητα των παραδοθέντων Προϊόντων, την καθυστερημένη παράδοση, την Εγγύηση κ.λπ.

16.2. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η συνολική ευθύνη του Προμηθευτή για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση περιορίζεται στα ποσά που καταβάλλονται από τον Πελάτη δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

16.3. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη του ορίου της ευθύνης του Προμηθευτή, οποιαδήποτε ευθύνη έχει ο Προμηθευτής σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα περιορίζεται στο ποσοστό της πραγματικής απώλειας που προκλήθηκε από τον Προμηθευτή. Επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για απώλεια κέρδους, υπεραξία, επιχειρηματική ευκαιρία, αναμενόμενες οικονομίες ή οφέλη ή έμμεση ζημία.

16.4. Καμία ευθύνη δεν θα υφίσταται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για θέματα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο του.

16.5. Ο Προμηθευτής μπορεί, με βάση την πείρα του, να παρέχει υποστήριξη στον Πελάτη για τη λήψη δημόσιων επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων σε σχέση με την αγορά ή/και την εγκατάσταση των Προϊόντων. Ωστόσο, ο Προμηθευτής και/ή οι Εξουσιοδοτημένοι Εγκαταστάτες του δεν φέρουν ευθύνη για την πραγματική απόκτηση τέτοιων επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων και ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι οποιαδήποτε υποστήριξη, πληροφορίες ή υλικό λαμβάνεται από τον Προμηθευτή σχετικά με αυτό το θέμα είναι μόνο για καθοδήγηση.

 

17. Αποκοπή Διατάξεων

17.1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή όργανο ή αρχή αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή θα αποκοπεί από το υπόλοιπο της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και ισχύ στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

17.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, αλλά θα ήταν έγκυρη ή εκτελεστή εάν ορισμένα μέρη της διάταξης διαγραφούν ή τροποποιηθούν, η εν λόγω διάταξη θα εφαρμόζεται με την τροποποίηση που μπορεί να είναι απαραίτητη για να καταστεί έγκυρη.

 

18. Προστασία δεδομένων:

22.1. Τα Μέρη δεν θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Παρά τα παραπάνω, εάν υπάρχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, τα Μέρη θα συμμορφώνονται αυστηρά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία, όπως ο Οργανικός Νόμος 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, η όποιο άλλο νομοθέτημα ισχύει κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

 

19. Εμπιστευτικότητα:

19.1. Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, τόσο ο Προμηθευτής όσο και ο Πελάτης ενδέχεται να αποκαλύψουν στον άλλον, Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ρήτρα, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου Μέρους και οι όροι της παρούσας Σύμβασης δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Μέρους που αποκαλύπτει και θα χρησιμοποιηθούν από το Μέρος στο οποίο γνωστοποιούνται μόνο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης.

19.2. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που ήταν ήδη γνωστές στο Μέρος στο οποίο είχαν αποκαλυφθεί πριν από αυτή τη γνωστοποίηση, ή που αποτελούν κοινή γνώση πριν από μια τέτοια αποκάλυψη, ή που, μετά από μια τέτοια αποκάλυψη, έχει δημοσιευθεί ή διατεθεί στο ευρύ κοινό χωρίς υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου μέρους που παραλαμβάνει, ή στις οποίες αυτό το Μέρος είχε πρόσβαση με πράξη τρίτου που δεν υπόκειται σε υποχρεώσεις μυστικότητας σε σχέση με το Μέρος στο οποίο ανήκουν οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

19.3. Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εάν αυτή η αποκάλυψη γίνεται καλόπιστα, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε οποιαδήποτε εταιρεία με την οποία το εν λόγω Μέρος έχει σχέση ομάδας ή τομέα, β) σε τυχόν εξωτερικούς συμβούλους ή συμβούλους που προσλαμβάνονται από το εν λόγω μέρος και οι οποίοι τις λαμβάνουν υπό την ιδιότητα των συμβαλλόμενων μερών, γ) σε οποιονδήποτε ασφαλιστή, στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή πρότασης για τέτοια ασφάλιση, δ) σε υπαλλήλους, πράκτορες ή υπεργολάβους αυτού του Μέρους που πρέπει να γνωρίζουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, υπό τον όρο ότι αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για να μπορέσει το συμβαλλόμενο μέρος να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα ή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που του απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος αναλαμβάνει να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών με όρους πανομοιότυπους με αυτούς που περιέχονται στην παρούσα ρήτρα. Κάθε μέρος διασφαλίζει την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης από κάθε πρόσωπο στο οποίο αποκαλύπτει Εμπιστευτικές Πληροφορίες βάσει της παρούσας Σύμβασης.

19.4. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν στο βαθμό που απαιτείται από οποιονδήποτε υποχρεωτικό νόμο ή από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που εκδίδεται από αρμόδιο δικαστήριο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποκαλύπτει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει την αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών και ενημερώνει αμέσως το Μέρος που κατέχει αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για την ανάγκη τέτοιας αποκάλυψης.

19.5. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα ονόματα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τον Προμηθευτή σε εμπορικό υλικό, διαφημίσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες ή διαφημιστικές καμπάνιες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή.

19.6. Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και περιορισμού χρήσης που ορίζονται σε αυτήν την αιτία θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη, για οποιοδήποτε λόγο, της παρούσας Σύμβασης, για περίοδο 15 ετών μετά την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε Μέρους μετά τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της παρούσας Σύμβασης, το άλλο Μέρος θα καταστρέψει όλα τα έγγραφα και/ή οποιοδήποτε απτό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων, που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες αυτού του Μέρους.

 

20. Διάφορα:

20.1. Κάθε ένα από τα μέρη αναλαμβάνει να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις νομικές διατάξεις, κανονισμούς και διοικητικές απαιτήσεις που ισχύουν για αυτό και για τη δραστηριότητα που ασκεί.

20.2. Η παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της και κάθε εντολής που προκύπτει από την εκτέλεσή της, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες γραπτές ή προφορικές δηλώσεις, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ των Μερών.

20.3. Καμία παραίτηση δεν θεωρείται ότι έγινε από κανένα μέρος από διάταξη της παρούσας σύμβασης, ούτε τεκμαίρεται ότι ένα μέρος έχει συναινέσει σε αθέτηση σύμβασης, εκτός εάν αυτή η παραίτηση ή συγκατάθεση περιέχεται σε γραπτό έγγραφο υπογεγραμμένο από το μέρος κατά του οποίου η παραίτηση προτείνεται. Οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση ή παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος που σχετίζεται με παραβίαση σύμβασης δεν συνιστά συγκατάθεση ή παραίτηση σε σχέση με οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση σύμβασης παρόμοιας ή διαφορετικής φύσης.

20.4. Τίποτα σε αυτή τη Σύμβαση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί ένωση, εταιρική σχέση, σχέση αντιπροσωπείας ή σχέση εργασίας μεταξύ των Μερών, τα οποία είναι και παραμένουν ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι.

20.5. Η παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, παραιτηθεί, ικανοποιηθεί ή τερματιστεί προφορικά, εκτός από γραπτά έγγραφα που υπογράφονται και από τα δύο μέρη.

20.6. Οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης που αναφέρονται ρητά στην επιβίωσή της, εν όλω ή εν μέρει, κατά ή μετά τη λήξη της Σύμβασης, ή που μπορούν να έχουν ισχύ μετά τη λήξη της Σύμβασης, παραμένουν σε ισχύ και ισχύ παρά τη λήξη της.

bottom of page